Matrutirth Live
Breaking News, Daily Latest Updates of Maharashtra
GURUKUL

- Advertisement -

चिखली – धाड राष्ट्रीय महामार्ग कामासाठी ढालसावंगी जवळील वन क्षेत्रात परवानगी

बुलडाणा दि.14 :  चिखली – हातणी-धाड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 753 एम या रस्त्याकरीता बुलडाणा वन विभागातील मौजे ढालसावंगी ता. बुलडाणा येथील 4.844 हेक्टर वनक्षेत्रावरील कामास वन विभागाने परवानगी दिली आहे.  ही वनजमीन वळतीकरण प्रस्तावास केंद्र शासनाची तत्वत : मंजुरी प्राप्त झालेली आहे. तसेच केंद्र शासनाकडील 7 मे 2015 च्या पत्रातील मार्गदर्शक सुचनांना विचारात घेवून राज्य शासनाने 1 जुलै 2015 चे परिपत्रकान्वये अटी व शर्तींचा अधिन राहून प्रकल्प यंत्रणेस बुलडाणा वनविभागातील एकूण 4.844 हेक्टर प्रकल्प बाधीत वनक्षेत्रातील केंद्र शासनाकडून मंजुरी प्राप्त आहे. मंजूरी प्राप्त असलेल्या अमरावती वन वृत्तातील बुलडाणा वन विभागातील 4.844 हेक्टर वनक्षेत्रावरील एकूण 592 वृक्षांची तोड करून वळतीकरण केलेल्या वनक्षेत्राचे मर्यादेत प्रकल्पाची कामे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

mahamarg

  यासाठी केंद्र शासनाने सदर प्रकल्पास वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत अटी नमूद करून तत्वत: मान्यता प्रदान केली आहे. सदर मंजूर केलेल्या वन क्षेत्रातच प्रकल्प यंत्रणा म्हणून वनक्षेत्रात काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकल्प यंत्रणेकडून केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या नमूद कोणत्याही अटींचा भंग करण्यात येवू नये. तसे केल्यास प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. प्रकल्प बाधीत वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीचे कामे सुरू करतांना सदरची कामे वनखात्याच्या विहीत कार्य पद्धतीनुसार खात्यामार्फत करण्यात येणार आहे, असे उपवनसंरक्षक यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.