Matrutirth Live
Breaking News, Daily Latest Updates of Maharashtra
GURUKUL

- Advertisement -

अंढेरा तलाव पाच वर्षासाठी लिलावाद्वारे मासेमारीकरीता ठेक्याने देणार

बुलडाणा, दि. 30 : जिल्ह्यातील 500 हेक्टर खालील पाटबंधारे विभागाचा 31 हेक्टर क्षेत्रफळाचा अंढेरा तलाव ता. दे. राजा सन 2021-22 ते सन 2025-26 पर्यंतचे पाच वर्षाचे कालावधीसाठी मासेमारीकरीता ठेक्याने देण्यात येणार आहे. यासाठी शासन निर्णय 3 जुलै 2019 मधील अटी, शर्तीचे अधिन राहून जाहीर लिलाव पद्धत अंवलबण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील नोंदणीकृत पात्र मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था / संघ यांच्याकडून जाहीर लिलाव पद्धतीने देण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे.

TALAV

   अंढेरा तलावासाठी 10 हजार 980 रूपये बयाणा रक्कमेचा सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक), बुलडाणा यांच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेची दर्शनी हुंडी (डिडी) सादर करणे आवश्यक आहे. बोली मध्ये भाग घेणाऱ्या इच्छुक संस्थेच्या बँक खात्यावर संबंधित तलावाची न्युनतम तलाव ठेका रक्कमेएवढी शिल्लक दर्शविणारे बँकेचे प्रमाणित केलेले स्टेटमेंट किंवा पासबुकाची प्रत सादर करावी. इच्छुक संस्था सद्यस्थितीत कार्यरत असलेबाबत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, बुलडाणा यांचे प्रमाणपत्र व संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेचे गत तीन वर्षाचे लेखापरीक्षण व सनदी अथवा प्रमाणीत लेखा पालाकडून प्रमाणीत केलेला ताळेबंद सादर करावा. संस्थेचे लेखा परीक्षण वर्ग हा किमान क वर्ग असावा. संस्था ही मत्स्यव्यवसाय विभागाची थकबाकीदार नसावी.

    जाहीर बोली लिलाव संच प्राप्त करण्याचा कालावधी 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत आहे. लिलाव संच दाखल करण्याचे अंतिम तारिख 17 सप्टेंबर 2021 रोजी सायं 5 वाजेपर्यंत आहे. लिलाव पूर्व बैठकीची तारीख ही 24 सप्टेंबर 2021  असून जाहीर लिलाव हा 27 सप्टेंबर रोजी सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, प्रशासकीय इमारत, दुसरा माळा, बस स्थानकासमोर, बुलडाणा आहे. अधिक माहितीसाठी 07262- 242254 क्रमांकावर संपर्क साधावा.  लिलाव बाबत किंवा कार्यालयीन प्रक्रियेबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे.  जलाशय / तलाव ठेका अनामत रक्कम ही बोलीने निर्धारीत केलेल्या जलाशय तालव ठेका रक्कमेच्या अथवा निवीदेद्वारे निश्चित केलेल्या ठेका रक्कमेच्या 20 टक्के राहणार आहे. तरी सदर तलाव मासेमारी ठेक्याने देण्यासाठी जिल्ह्यातील मस्त्यव्यवसाय सहकारी संस्थांनी तसेच मत्स्यकास्तकार यांनी 27 सप्टेंबर 2021 पर्यंत विहीत नमुन्यातील अर्ज सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, प्रशासकीय इमारत, बस स्थानकासमोर, बुलडाणा येथे दाखल करावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त स. इ नायकवडी यांनी केले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.